SSD Hosting Windows

WIN02


 
300,000 (VND)
6 tháng

SQL Server 2014 | 2016 | 2017


500 MB
Dung lượng

15 GB
Băng thông

02
Tên miền

10
Email

4
Cơ sở dữ liệu

10
FTP

Plesk OnyX
Công cụ quản lý

ASP.NET, MVC, .Net Core
Hỗ trợ

Windows Server 2012 R2 | 2016 Hệ điều hành

WIN03


 
480,000 (VND)
6 tháng

SQL Server 2014 | 2016 | 2017


1000 MB
Dung lượng

30 GB
Băng thông

03
Tên miền

15
Email

06
Cơ sở dữ liệu

15
FTP

Plesk OnyX
Công cụ quản lý

ASP.NET, MVC, .Net Core
Hỗ trợ

Windows Server 2012 R2 | 2016 Hệ điều hành

WIN04


 
360,000 (VND)
3 tháng

SQL Server 2014 | 2016 | 2017


1500 MB
Dung lượng

40 GB
Băng thông

04
Tên miền

20
Email

08
Cơ sở dữ liệu

20
FTP

Plesk OnyX
Công cụ quản lý

ASP.NET, MVC, .Net Core
Hỗ trợ

Windows Server 2012 R2 | 2016 Hệ điều hành

WIN05


 
450,000 (VND)
3 tháng

SQL Server 2014 | 2016 | 2017


2000 MB
Dung lượng

50 GB
Băng thông

05
Tên miền

25
Email

10
Cơ sở dữ liệu

25
FTP

Plesk OnyX
Công cụ quản lý

ASP.NET, MVC, .Net Core
Hỗ trợ

Windows Server 2012 R2 | 2016 Hệ điều hành

WIN06


 
600,000 (VND)
3 tháng

SQL Server 2014 | 2016 | 2017


3000 MB
Dung lượng

70 GB
Băng thông

06
Tên miền

30
Email

12
Cơ sở dữ liệu

30
FTP

Plesk OnyX
Công cụ quản lý

ASP.NET, MVC, .Net Core
Hỗ trợ

Windows Server 2012 R2 | 2016 Hệ điều hành

WIN07


 
750,000 (VND)
3 tháng

SQL Server 2014 | 2016 | 2017


4000 MB
Dung lượng

100 GB
Băng thông

07
Tên miền

35
Email

14
Cơ sở dữ liệu

35
FTP

Plesk OnyX
Công cụ quản lý

ASP.NET, MVC, .Net Core
Hỗ trợ

Windows Server 2012 R2 | 2016 Hệ điều hành

WIN08


 
300,000 (VND)
1 tháng

SQL Server 2014 | 2016 | 2017


5000 MB
Dung lượng

150 GB
Băng thông

08
Tên miền

40
Email

16
Cơ sở dữ liệu

40
FTP

Plesk OnyX
Công cụ quản lý

ASP.NET, MVC, .Net Core
Hỗ trợ

Windows Server 2012 R2 | 2016 Hệ điều hành

Powered by WHMCompleteSolution