CLOUD-PRO-01

Starting from
250,000 (VND)
Monthly
 • CPU E5-v3/v4 2 Core
 • RAM DDR4 2 GB
 • Cloud Storage SSD 20 GB
 • Địa chỉ IPv4 01
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin
 • Support 24/7/365

CLOUD-PRO-02

Starting from
500,000 (VND)
Monthly
 • CPU E5-v3/v4 4 Core
 • RAM DDR4 4 GB
 • Cloud Storage SSD 40 GB
 • Địa chỉ IPv4 01
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin
 • Support 24/7/365

CLOUD-PRO-03

Starting from
1,000,000 (VND)
Monthly
 • CPU E5-v3/v4 8 Core
 • RAM DDR4 8 GB
 • Cloud Storage SSD 80 GB
 • Địa chỉ IPv4 01
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin
 • Support 24/7/365

CLOUD-PRO-04

Starting from
1,500,000 (VND)
Monthly
 • CPU E5-v3/v4 12 Core
 • RAM DDR4 12 GB
 • Cloud Storage SSD 120 GB
 • Địa chỉ IPv4 01
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin
 • Support 24/7/365

CLOUD-PRO-05

Starting from
2,000,000 (VND)
Monthly
 • CPU E5-v3/v4 16 Core
 • RAM DDR4 16 GB
 • Cloud Storage SSD 160 GB
 • Địa chỉ IPv4 01
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin
 • Support 24/7/365

CLOUD-PRO-06

Starting from
3,000,000 (VND)
Monthly
 • CPU E5-v3/v4 24 Core
 • RAM DDR4 24 GB
 • Cloud Storage SSD 200 GB
 • Địa chỉ IPv4 01
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin
 • Support 24/7/365