CLOUD-VM-01

Chỉ từ
600,000 (VND)
3 tháng
 • CPU E5-v4 1 Core
 • RAM DDR4 01 GB
 • Cloud Storage SSD 15 GB
 • Địa chỉ IPv4 01
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin, IPv6
 • Support 24/7/365

CLOUD-VM-02

Chỉ từ
900,000 (VND)
3 tháng
 • CPU E5-v4 2 Core
 • RAM DDR4 02 GB
 • Cloud Storage SSD 30 GB
 • Địa chỉ IPv4 01
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin, IPv6
 • Support 24/7/365

CLOUD-VM-03

Chỉ từ
500,000 (VND)
1 tháng
 • CPU E5-v4 2 Core
 • RAM DDR4 04 GB
 • Cloud Storage SSD 40 GB
 • Địa chỉ IPv4 01
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin, IPv6
 • Support 24/7/365

CLOUD-VM-04

Chỉ từ
800,000 (VND)
1 tháng
 • CPU E5-v4 3 Core
 • RAM DDR4 06 GB
 • Cloud Storage SSD 50 GB
 • Địa chỉ IPv4 01
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin, IPv6
 • Support 24/7/365

CLOUD-VM-05

Chỉ từ
1,200,000 (VND)
1 tháng
 • CPU E5-v4 4 Core
 • RAM DDR4 08 GB
 • Cloud Storage SSD 60 GB
 • Địa chỉ IPv4 01
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin, IPv6
 • Support 24/7/365

CLOUD-VM-06

Chỉ từ
1,600,000 (VND)
1 tháng
 • CPU E5-v4 6 Core
 • RAM DDR4 12 GB
 • Cloud Storage SSD 70 GB
 • Địa chỉ IPv4 01
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin, IPv6
 • Support 24/7/365

CLOUD-VM-07

Chỉ từ
2,000,000 (VND)
1 tháng
 • CPU E5-v4 6 Core
 • RAM DDR4 16 GB
 • Cloud Storage SSD 80 GB
 • Địa chỉ IPv4 01
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin, IPv6
 • Support 24/7/365

CLOUD-VM-08

Chỉ từ
2,500,000 (VND)
1 tháng
 • CPU E5-v4 8 Core
 • RAM DDR4 24 GB
 • Cloud Storage SSD 100 GB
 • Địa chỉ IPv4 01
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin, IPv6
 • Support 24/7/365