CP01

360,000 (VND)
1 năm
 • Dung lượng 300 MB
 • Băng thông 5 GB
 • Tên miền 01
 • Email 5
 • Cơ sở dữ liệu 2
 • FTP 5
 • Công cụ quản lý cPanel
 • Hệ điều hành CloudLinux

CP02

300,000 (VND)
6 tháng
 • Dung lượng 500 MB
 • Băng thông 20 GB
 • Tên miền 02
 • Email 10
 • Cơ sở dữ liệu 4
 • FTP 10
 • Công cụ quản lý cPanel
 • Hệ điều hành CloudLinux

CP03

480,000 (VND)
6 tháng
 • Dung lượng 1000 MB
 • Băng thông 30 GB
 • Tên miền 03
 • Email 15
 • Cơ sở dữ liệu 6
 • FTP 15
 • Công cụ quản lý cPanel
 • Hệ điều hành CloudLinux

CP04

360,000 (VND)
3 tháng
 • Dung lượng 1500 MB
 • Băng thông 40 GB
 • Tên miền 04
 • Email 20
 • Cơ sở dữ liệu 8
 • FTP 20
 • Công cụ quản lý cPanel
 • Hệ điều hành CloudLinux

CP05

450,000 (VND)
3 tháng
 • Dung lượng 2000 MB
 • Băng thông 50 GB
 • Tên miền 05
 • Email 25
 • Cơ sở dữ liệu 10
 • FTP 25
 • Công cụ quản lý cPanel
 • Hệ điều hành CloudLinux

CP06

600,000 (VND)
3 tháng
 • Dung lượng 3000 MB
 • Băng thông 70 GB
 • Tên miền 06
 • Email 30
 • Cơ sở dữ liệu 12
 • FTP 30
 • Công cụ quản lý cPanel
 • Hệ điều hành CloudLinux

CP07

750,000 (VND)
3 tháng
 • Dung lượng 4000 MB
 • Băng thông 100 GB
 • Tên miền 07
 • Email 35
 • Cơ sở dữ liệu 14
 • FTP 35
 • Công cụ quản lý cPanel
 • Hệ điều hành CloudLinux

CP08

300,000 (VND)
1 tháng
 • Dung lượng 5000 MB
 • Băng thông 150 GB
 • Tên miền 08
 • Email 40
 • Cơ sở dữ liệu 16
 • FTP 40
 • Công cụ quản lý cPanel
 • Hệ điều hành CloudLinux