SSD Hosting Linux

SSD Hosting Linux

CP01
 • 300 MB
  Dung lượng
 • 5 GB
  Băng thông
 • 01
  Tên miền
 • 5
  Email
 • 2
  Cơ sở dữ liệu
 • 5
  FTP
 • cPanel
  Công cụ quản lý
 • CloudLinux Hệ điều hành
CP02
 • 500 MB
  Dung lượng
 • 20 GB
  Băng thông
 • 02
  Tên miền
 • 10
  Email
 • 4
  Cơ sở dữ liệu
 • 10
  FTP
 • cPanel
  Công cụ quản lý
 • CloudLinux Hệ điều hành
CP03
 • 1000 MB
  Dung lượng
 • 30 GB
  Băng thông
 • 03
  Tên miền
 • 15
  Email
 • 6
  Cơ sở dữ liệu
 • 15
  FTP
 • cPanel
  Công cụ quản lý
 • CloudLinux Hệ điều hành
CP04
 • 1500 MB
  Dung lượng
 • 40 GB
  Băng thông
 • 04
  Tên miền
 • 20
  Email
 • 8
  Cơ sở dữ liệu
 • 20
  FTP
 • cPanel
  Công cụ quản lý
 • CloudLinux Hệ điều hành
CP05
 • 2000 MB
  Dung lượng
 • 50 GB
  Băng thông
 • 05
  Tên miền
 • 25
  Email
 • 10
  Cơ sở dữ liệu
 • 25
  FTP
 • cPanel
  Công cụ quản lý
 • CloudLinux Hệ điều hành
CP06
 • 3000 MB
  Dung lượng
 • 70 GB
  Băng thông
 • 06
  Tên miền
 • 30
  Email
 • 12
  Cơ sở dữ liệu
 • 30
  FTP
 • cPanel
  Công cụ quản lý
 • CloudLinux Hệ điều hành
CP07
 • 4000 MB
  Dung lượng
 • 100 GB
  Băng thông
 • 07
  Tên miền
 • 35
  Email
 • 14
  Cơ sở dữ liệu
 • 35
  FTP
 • cPanel
  Công cụ quản lý
 • CloudLinux Hệ điều hành
CP08
 • 5000 MB
  Dung lượng
 • 150 GB
  Băng thông
 • 08
  Tên miền
 • 40
  Email
 • 16
  Cơ sở dữ liệu
 • 40
  FTP
 • cPanel
  Công cụ quản lý
 • CloudLinux Hệ điều hành

Powered by WHMCompleteSolution