SSD Hosting Windows

SSD Hosting Windows

WIN02

SQL Server 2014 | 2016 | 2017

 • 500 MB
  Dung lượng
 • 15 GB
  Băng thông
 • 02
  Tên miền
 • 10
  Email
 • 4
  Cơ sở dữ liệu
 • 10
  FTP
 • Plesk OnyX
  Công cụ quản lý
 • ASP.NET, MVC, .Net Core
  Hỗ trợ
 • Windows Server 2012 R2 | 2016 Hệ điều hành
WIN03

SQL Server 2014 | 2016 | 2017

 • 1000 MB
  Dung lượng
 • 30 GB
  Băng thông
 • 03
  Tên miền
 • 15
  Email
 • 06
  Cơ sở dữ liệu
 • 15
  FTP
 • Plesk OnyX
  Công cụ quản lý
 • ASP.NET, MVC, .Net Core
  Hỗ trợ
 • Windows Server 2012 R2 | 2016 Hệ điều hành
WIN04

SQL Server 2014 | 2016 | 2017

 • 1500 MB
  Dung lượng
 • 40 GB
  Băng thông
 • 04
  Tên miền
 • 20
  Email
 • 08
  Cơ sở dữ liệu
 • 20
  FTP
 • Plesk OnyX
  Công cụ quản lý
 • ASP.NET, MVC, .Net Core
  Hỗ trợ
 • Windows Server 2012 R2 | 2016 Hệ điều hành
WIN05

SQL Server 2014 | 2016 | 2017

 • 2000 MB
  Dung lượng
 • 50 GB
  Băng thông
 • 05
  Tên miền
 • 25
  Email
 • 10
  Cơ sở dữ liệu
 • 25
  FTP
 • Plesk OnyX
  Công cụ quản lý
 • ASP.NET, MVC, .Net Core
  Hỗ trợ
 • Windows Server 2012 R2 | 2016 Hệ điều hành
WIN06

SQL Server 2014 | 2016 | 2017

 • 3000 MB
  Dung lượng
 • 70 GB
  Băng thông
 • 06
  Tên miền
 • 30
  Email
 • 12
  Cơ sở dữ liệu
 • 30
  FTP
 • Plesk OnyX
  Công cụ quản lý
 • ASP.NET, MVC, .Net Core
  Hỗ trợ
 • Windows Server 2012 R2 | 2016 Hệ điều hành
WIN07

SQL Server 2014 | 2016 | 2017

 • 4000 MB
  Dung lượng
 • 100 GB
  Băng thông
 • 07
  Tên miền
 • 35
  Email
 • 14
  Cơ sở dữ liệu
 • 35
  FTP
 • Plesk OnyX
  Công cụ quản lý
 • ASP.NET, MVC, .Net Core
  Hỗ trợ
 • Windows Server 2012 R2 | 2016 Hệ điều hành
WIN08

SQL Server 2014 | 2016 | 2017

 • 5000 MB
  Dung lượng
 • 150 GB
  Băng thông
 • 08
  Tên miền
 • 40
  Email
 • 16
  Cơ sở dữ liệu
 • 40
  FTP
 • Plesk OnyX
  Công cụ quản lý
 • ASP.NET, MVC, .Net Core
  Hỗ trợ
 • Windows Server 2012 R2 | 2016 Hệ điều hành

Powered by WHMCompleteSolution