WIN02

600,000 (VND)
1 năm
 • Dung lượng 500 MB
 • Băng thông 15 GB
 • Tên miền 02
 • Email 10
 • Cơ sở dữ liệu 4
 • FTP 10
 • Công cụ quản lý Plesk OnyX
 • Hỗ trợ ASP.NET, MVC, .Net Core
 • Hệ điều hành Windows Server 2012 R2 | 2016

SQL Server 2014 | 2016 | 2017

WIN03

960,000 (VND)
1 năm
 • Dung lượng 1000 MB
 • Băng thông 30 GB
 • Tên miền 03
 • Email 15
 • Cơ sở dữ liệu 06
 • FTP 15
 • Công cụ quản lý Plesk OnyX
 • Hỗ trợ ASP.NET, MVC, .Net Core
 • Hệ điều hành Windows Server 2012 R2 | 2016

SQL Server 2014 | 2016 | 2017

WIN04

720,000 (VND)
6 tháng
 • Dung lượng 1500 MB
 • Băng thông 40 GB
 • Tên miền 04
 • Email 20
 • Cơ sở dữ liệu 08
 • FTP 20
 • Công cụ quản lý Plesk OnyX
 • Hỗ trợ ASP.NET, MVC, .Net Core
 • Hệ điều hành Windows Server 2012 R2 | 2016

SQL Server 2014 | 2016 | 2017

WIN05

450,000 (VND)
3 tháng
 • Dung lượng 2000 MB
 • Băng thông 50 GB
 • Tên miền 05
 • Email 25
 • Cơ sở dữ liệu 10
 • FTP 25
 • Công cụ quản lý Plesk OnyX
 • Hỗ trợ ASP.NET, MVC, .Net Core
 • Hệ điều hành Windows Server 2012 R2 | 2016

SQL Server 2014 | 2016 | 2017

WIN06

600,000 (VND)
3 tháng
 • Dung lượng 3000 MB
 • Băng thông 70 GB
 • Tên miền 06
 • Email 30
 • Cơ sở dữ liệu 12
 • FTP 30
 • Công cụ quản lý Plesk OnyX
 • Hỗ trợ ASP.NET, MVC, .Net Core
 • Hệ điều hành Windows Server 2012 R2 | 2016

SQL Server 2014 | 2016 | 2017

WIN07

750,000 (VND)
3 tháng
 • Dung lượng 4000 MB
 • Băng thông 100 GB
 • Tên miền 07
 • Email 35
 • Cơ sở dữ liệu 14
 • FTP 35
 • Công cụ quản lý Plesk OnyX
 • Hỗ trợ ASP.NET, MVC, .Net Core
 • Hệ điều hành Windows Server 2012 R2 | 2016

SQL Server 2014 | 2016 | 2017

WIN08

300,000 (VND)
1 tháng
 • Dung lượng 5000 MB
 • Băng thông 150 GB
 • Tên miền 08
 • Email 40
 • Cơ sở dữ liệu 16
 • FTP 40
 • Công cụ quản lý Plesk OnyX
 • Hỗ trợ ASP.NET, MVC, .Net Core
 • Hệ điều hành Windows Server 2012 R2 | 2016

SQL Server 2014 | 2016 | 2017

WIN09

400,000 (VND)
1 tháng
 • Dung lượng 7000 MB
 • Băng thông 300 GB
 • Tên miền 08
 • Email 40
 • Cơ sở dữ liệu 16
 • FTP 40
 • Công cụ quản lý Plesk OnyX
 • Hỗ trợ ASP.NET, MVC, .Net Core
 • Hệ điều hành Windows Server 2012 R2 | 2016

SQL Server 2014 | 2016 | 2017